New survey opens for former Western Isles students

A blue text logo reads, 'comhairle nan eilean siar'
A blue text logo reads, 'comhairle nan eilean siar'

If you are aged 18-25 and have been educated in the Western Isles, either in Gaelic or English medium education, CNES is keen to hear about your experience of Gaelic both in school and the community.  Please complete the survey below. It should take approx. 5-6 mins. 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RLKQLRP

Ma tha thu eadar 18-25, ‘s gun deach thu tro fhoghlam Beurla no Gaidhlig anns na h-Eileanan Siar, tha CNES airson do bheachdan mu Ghaidhlig san sgoil agus anns a’ choimhearsnach a chluinntinn le bhith freagairt a cheisteachain seo. Cha toir e ach eadar 5-6 mionaidean.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/R8CDQV3

Categories:
Islands: ,